GERIATRICKÉ  CENTRUM

Týniště nad Orlicí

Kontakt

Geriatrické centrum
Turkova 785
Týniště nad Orlicí
517 21

 

tel.: 494 371 380

tel.: 494 372 290

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

DA logo ZPDA design 2

Přihlášení

Domov pro seniory v Geriatrickém centru Týniště nad Orlicí

Domov pro seniory poskytuje pobytové služby, trvalou podporu a pomoc seniorům, která jim už nemůže být zajištěna v jejich přirozeném prostředí i přes veškerou pomoc rodiny a terénních služeb. Služba podporuje naše uživatele v udržení si co nejvyšší míry soběstačnosti a samostatnosti, tak, aby měli možnost zůstat co nejdéle o svém životě rozhodujícími lidmi.

Služby v domově pro seniory mohou využívat

• mladší senioři (65 – 80 let), kteří nemají dostatek fyzických a psychických sil, potřebují trvalou podporu a pomoc druhé osoby
• starší senioři (nad 80 let), kteří nemají dostatek fyzických a psychických sil, potřebují trvalou podporu a pomoc druhé osoby

přednostně jsou přijímáni senioři z Týniště nad Orlicí a spádových obcí (Křivice, Rašovice, Petrovice, Štěpánovsko), v případě naplnění potřeb Týniště nad Orlicí, přijímáme osoby i z jiných regionů.

Kde a kdy služby v domově pro seniory poskytujeme

Služby v domově pro seniory jsou poskytovány celoročně, nepřetržitě 24 hodin denně v budově Geriatrického centra, Turkova čp. 785, Týniště nad Orlicí. Kapacita domova pro seniory je 42 osob.

V domově pro seniory poskytujeme ubytování, stravu a potřebnou zdravotní či sociální péči (tj. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí).

Poskytujeme ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a vícelůžkových pokojích. Ubytování zahrnuje úklid, topení, spotřebu teplé a studené vody, elektrický proud, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, údržbu.

Stravovací služby zajišťuje stravovací firma. Vaří se zde strava normální, dieta diabetická, neslaná, žlučníková a je zde možnost i úprava stravy (mletá a mixovaná strava). Stravování je poskytováno v souladu se zásadami správné výživy, s ohledem na věk, zdravotní stav strávníků.
Nemáme k dispozici pokoje pro manželské páry, toto lze zajistit pouze v případě uvolnění celého pokoje. Na vícelůžkových pokojích nejsme schopni zcela zajistit soukromí, pouze s pomocí paravanů. V našem zařízení nejsou vhodné prostory pro přenocování návštěv ani k poslednímu rozloučení (kaple). Umožníme rodinným příslušníkům po dohodě s vedoucím pracovníkem sestravat u lůžka a na pokoji klienta v předterminálním stadiu bez omezení.
Do našeho domova si není možné vzít žádná zvířata. Pokud má klient zájem, může se podílet na péči o papoušky a rybičky, které máme u nás v zařízení, s kočkou a pejsky se má možnost pomazlit v rámci canisterapie (v překladu tj. „ léčba lidské duše psí láskou“ - L. Gajdová).

Cena za poskytované služby v domově pro seniory

Výše úhrady je stanovena v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a s platným „Ceníkem úhrad za úkony poskytované v domově pro seniory“ schváleném Radou města.

Stanovená výše úhrady za pobyt (ubytování a strava) musí být zaplacena vždy do 15. dne v kalendářním měsíci. Po úhradě musí osobě zůstat alespoň 15 % jejího příjmu. Úhrada za poskytovanou péči se stanoví za kalendářní měsíc v částce přiznaného příspěvku na péči (PNP). Tento podle § 73 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách náleží poskytovateli sociálních služeb, tj. v tomto případě Geriatrickému centru Týniště nad Orlicí.

Úhrada za pobyt může být zaplacena buď převodem na běžný účet Geriatrického centra, hotově do pokladny Geriatrického centra nebo zřízením výplaty důchodu hromadným seznamem ČSSZ, kdy bude úhrada hrazena současně s převzetím zůstatku důchodu.

Co musí zájemce udělat, chce-li využívat služby v domově pro seniory
 
Zájemce o služby v domově pro seniory si musí podat písemnou žádost v Geriatrickém centru Týniště nad Orlicí. Formulář žádosti a veškeré informace poskytne zájemci vedoucí sociální pracovnice Bc. Petra Šimečková, tel. 494 371 380, 494 372 290 nebo mobil 736 609 548 (do 15 hodin), e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a dále jsou k dispozici ke stažení na našich internetových stránkách.

Při naplněné kapacitě je žádost zařazena do evidence žádostí. V případě uvolnění místa je zájemce navštíven v místě jeho současného pobytu vedoucí sociální pracovnicí a vedoucí sestrou. Cílem návštěvy je získání informací o jeho potřebách, zájmech, osobních cílech, schopnostech, zdravotním stavu a vyjasnění si navzájem, co zájemce od služby očekává, co skutečně potřebuje, jaké možnosti máme my jako poskytovatel.

Důvody k odmítnutí poskytování služeb v domově pro seniory

• zájemci, který nespadá do cílové skupiny pro tento typ služby,
• překročení možné kapacity organizace,
• zájemci, jehož potřeby nevyžadují trvalou pomoc druhé osoby a je schopen za podpory,
v místě dostupných terénních sociálních služeb zůstat ve svém domácím prostředí,
• zájemci, kterému není doporučeno soužití v kolektivu a v otevřeném zařízení,
• zájemci, jehož zdravotní stav vyžaduje péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.


Služby v domově pro seniory se poskytují na základě uzavřené smlouvy a individuálního plánu, kde jsou sjednané bližší podmínky a rozsah poskytované péče.

Klientovi je navržen „Individuální (osobní) pracovník“, který společně s ním naplánuje postup k dosažení stanovených osobních cílů (tzv. individuální plán péče). Tento postup (plán) je pro poskytovatele závazný, průběžně se hodnotí, přičemž původně naplánované cíle je možné kdykoli upravit či změnit.

Důvody k ukončení poskytování služeb v domově pro seniory

S uživatelem může být ukončeno poskytování služeb v domově pro seniory z níže uvedených důvodů:

• jestliže uživatel porušuje své povinnosti a závazky vyplývající ze smlouvy
například:
- nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby,
- nedodržování pravidel občanského soužití ve vztahu k ostatním osobám a zaměstnancům poskytovatele,
- nadměrné požívání alkoholických nápojů,
- užívání omamných a psychotropních látek, které nebyly předepsány lékařem,
- poškozování majetku poskytovatele

• uživatel již nenaplňuje kriteria cílové skupiny pro poskytování služeb v domově pro seniory

Pokud není uživatel spokojen s kvalitou nebo způsobem poskytované služby je oprávněn si stěžovat ústně nebo písemně. Pravidla pro příjem a vyřizování stížností jsou předány uživateli služeb v domově pro seniory při podepsání smlouvy, dále jsou k dispozici na našich webových stránkách a také jsou umístěny na informačních tabulích v Geriatrickém centru.

Poskytujeme odbornou sociální službu, která vychází z individuálních potřeb, možností klienta a podpory jeho soběstačnosti. Dodržujeme platné zákony a předpisy. Službu zajišťují kvalifikovaní zaměstnanci, kteří respektují jedinečnost každého klienta, jeho práva a svobody. Podporujeme udržení kontaktu s blízkými, s rodinou, vrstevníky, s veřejností (neomezujeme návštěvní hodiny, možnost pobytu mimo domov apod.), zajišťujeme aktivní využívání volného času uživatelů (cvičení paměti, pohybové aktivity, vycházky, kulturní a společenské akce apod.).

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Právě přítomno: 28 hostů a žádný člen